การเผยแพร่ผลงาน

1.โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
    - การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชพื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก: โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
        - บทคัดย่อ
        - คู่มือ
        - บทสรุปผู้บริหาร
^