การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
- แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   - การวางแผนอัตรากำลัง
   - การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
   - การให้ข้าราชการครูมี / เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
   - การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
   - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - การบริหารอัตรากำลัง ปี 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
^