หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ว1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
ว3/2565 ระเบียบการจัดการทะเบียนประวัติข้าราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว4/2565 แนวทางการประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู
ว8/2565 ซักซ้อมการลาของข้าราชการในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ว10/2565 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ
ว15/2565 การจัดทำวิดีทัศน์ในการเสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว21/2564 ภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว22/2564 การกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ว26/2564 การกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว22 /2560
คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูให้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว7/2564
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ว24/2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน
ว9/2564 หลักเกณฑ์การเสนอขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
ว10/2564 หลักเกณฑ์การเสนอขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา
ว3/2564 มาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิทยฐานะข้าราชการครู

 
^