การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาพนักงานราชการ ครูผู้สอน
ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู 10 มิ.ย. 65
การให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา
^