E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
การพัฒนาการนิเทศ การประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้.pdf การประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 55.62 KB phinyo2277@gmail.com 27 มิ.ย. 2565
การพัฒนารูปแบบนิเทศ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ นางธนนันท์ คณะรมย์.pdf การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชื่อผู้วิจัย นางธนนันท์ คณะรมย์ 120.96 KB phinyo2277@gmail.com 27 มิ.ย. 2565
0008 รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบมีส่วนร่วม.pdf รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 113.12 KB sirikup@skb.ac.th 07 ต.ค. 2563
0007 อาหารกับการดำรงชีวิต.pdf การจัดการเรียนรู้สู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1.25 MB sopa241 18 เม.ย. 2560
0005 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู.pdf งานวิจัย ชื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2557 - 2558 ของนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง 115.98 KB sopa241 07 ธ.ค. 2559
0006 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน.pdf รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2558 ของ นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง 96.39 KB sopa241 07 ธ.ค. 2559
0004 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.pdf การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร โดยนางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 137.4 KB Admin 30 ก.ย. 2559
E-0001 เทคนิควิธีสอน.pdf เทคนิควิธีสอน (บรรยาย-สาธิต-ฝึกปฏิบัติ-ทบทวน-ทดสอบ-ตอบปากเปล่า) โดย มลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 472.65 KB Admin 11 ก.ค. 2559
1
^