โรงเรียนในสังกัด (ระยอง)

โรงเรียนในจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ผอ.สุมาลี  สุขสาร

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผอ.พรศักดิ์  ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ผอ.กฤตติกา  เบญจมาลา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ผอ.มนตรี  คนเล
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผอ.วิชัย  ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ผอ.วิรัช  เปยะกัง
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ผอ.นภัสสร  บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผอ.ถาวร  เขียนเสมอ
โรงเรียนบ้านค่าย
ผอ.ดำรง  ศรีอร่าม
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ผอ.ปรีชา  นาคศิริ
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผอ.ปิยบุตร  เอมโอฐ
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
ผอ.อัญชลี  อิสสรารักษ์
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ผอ.วีระ  คงกระจ่าง
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ผอ.ศักดา  สรรเสริญ
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผอ.อัจฉรา  นิตยวัน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผอ.สันติ  มุกดาสนิท
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผอ.ศิริชัย  หอมดวงศรี
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผอ.มณฑาทิพย์  เสาวคนธ์
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ผอ.ชาตรี เจริญสุข
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 
        ผอ.พลานพ  บุหรั่นฉาย        
 
^