กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

   -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
   -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)
   -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
   -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
   -  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
   -  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
   -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
      กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ
      หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
   -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
      ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
   -  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
   -  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พ.ศ.2548ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
   -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
   -  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
   -  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
   -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล
      เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด


   
   
^