การบริหารเงินงบประมาณ


การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
      1. แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     1.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  1 
     2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  2
     3.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  3
     4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  4
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
     1.รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง
     1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด

^