ประวัติ


ความเป็นมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
             กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ ๑๗ (รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีและระยอง) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕  เลขที่  ๑๑๑/๒๐๐  หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีนายอำนาจ  เวียงพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ศูนย์ที่ ๑๗ ต่อมาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นายอำนาจ เวียงพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้เกษียณอายุราชการ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ  แทนนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบแก้ไขกฎหมาย ๓ ฉบับ
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ. ๒๕๕๓
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้  ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  จำนวน ๔๒  เขตพื้นที่  และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขตพื้นที่ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๑๗ ได้จัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และได้มีคำสั่ง สพฐ.ที่ ๑๑๕๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎร-อำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ต่อมา สพฐ. ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ผลการสอบมีปัญหาการฟ้องศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วไว้เป็นการชั่วคราว สพฐ.จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔  แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ทองเนียม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๘ และแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งในคดีดังกล่าว ในคำสั่งที่ ๔๙๕/๒๕๕๔  ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครอง ส่งผลให้การชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นอันยกเลิกไป และ สพฐ.สามารถดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ว่าง  อยู่ต่อไปได้ สพฐ.จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๓๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่   ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ตั้งแต่วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ท่านมีความคิดที่จะหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  จนถึงประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ท่าน ส.ส.สุชาติ  ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  ได้อนุเคราะห์ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายคมสัน  เอกชัย) และธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (นางสาวนุกูล  อิสสระทิพย์) ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชบ.๓๑๙ (บางส่วน) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑๘ ในการ ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวนี้ ท่าน ส.ส.จิรวุฒิ  สิงห์โตทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้อนุเคราะห์ประสานงานกับกรมธนารักษ์ และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
           สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ส.ส.สุชาติ  ชมกลิ่น ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ได้ทำพิธียกเสาเอกโดยมี นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  ใช้เวลาในการก่อสร้างสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ ๘ เดือน แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้ย้ายสำนักงานจากอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕)  ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี มาอยู่อาคารหลังใหม่ ๒๕/๑๑ หมู่ ๕ ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้ทำบุญสำนักงาน และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนหารายได้ในการพัฒนาปรับปรุงสำนักงาน ห้องประชุม จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดสร้างที่ทำการชมรมข้าราชการและครูอาวุโส ร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมี ฯพณฯ สนธยา  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ นายสุทัศน์ – นางแอนนา  ตั้งเทวาประสิทธิ์ ได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ฯพณฯ ดร.ประโยชน์  เนื่องจำนงค์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส.ส.สุชาติ  ชมกลิ่น และคณะ บริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ร่วมกันสนับสนุนอีกประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เงินที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้นำมาพัฒนาปรับปรุง ตามวัตถุประสงค์  ที่ตั้งไว้ทุกประการ
^