คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ขั้นตอนการเสนอขอปรับคุณวุฒิและการให้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม
ขั้นตอนการขอถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เว๊ปไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

^