การกรอกข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม

Video การสาธิตการกรอกข้อมูลเด็กนักเรียนเรียนรวม และแผน IIP,IEP

การกรอกข้อมูลนักเรียนเรียนรวม การกรอกแผน IIP และ IEP ออนไลน์ โปรแกรม Set

https://www.youtube.com/watch?v=EqP2RVxE5IE

การกรอกข้อมูลนักเรียนเรียนรวมในโปรแกรม IEP ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=Cumn1bB3UKM

^