Personnel

 • thumbnail

  ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

  • thumbnail

   นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

  • thumbnail

   นายไพทูล อยู่เกตุ

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

  • thumbnail

   จิรกร ฐาวิรัตน์

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

  • thumbnail

   นางรุจนี สีหบุตร

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • thumbnail

   นายสมภพ มหาคีตะ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและนิติกร

  • thumbnail

   นางสาวปรรณพัชร์ จำสุข

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวธัญลักษณ์ จำจด

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวรติกร ศิริมานะ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • thumbnail

   นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกร

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   น.ส.ศมณณ์ญา บุญประสพ

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   นายก้องยศ สายะวารานนท์

   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายศุภดล อุ่นวงษ์

   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาววัชรี พงษ์สุข

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวอรอุษา อาษาไชย

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวกาญจนา ศรีสุวงค์

   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวศตพร รัตนะ

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  • thumbnail

   นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวยุวนุช​ เกาะสูงเนิน

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์​ปฏิบัติ​การ

  • thumbnail

   นางวันดี มาคงกุล

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายปัณณวิช คำหงส์

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางกมลพร รักษ์ดีช่วย

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวอารยา ตันติธีรกุล

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายปริญญา พลประสิทธิ์

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นางสาวกานต์รวี มหาคีตะ

   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายทรงยศ ทองขจร

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นายชูพงษ์ สุรังษี

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวปาริฉัตร สุหร่าย

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวกชฐนภรณ์ แก้วงาม

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางกัญจิรา ธีรธนรัฐ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวคนิพรรณ มังก้อน

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายสุรจิต ศรีเมฆ

   พนักงานขับรถ

  • thumbnail

   นางสาวสุภาภรณ์ กำเลิศ

   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.ชบรย

  Unknown

  • thumbnail

   นางสาวธนัญญา รัตนจำนงค์

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นายบุญนาศ วรรพิรุณ

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นางศศิชา ทองสว่าง

   แม่บ้าน

  • thumbnail

   นางโกสุม จันทรักษา

   แม่บ้าน

  Unknown

  • thumbnail

   นางโสภา สร้อยสน

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางบุศรา วงษ์มา

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางชลธิชา เลียดประถม

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวเบญจวรรณ วันนา

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวนิภาพรรณ โสรัสสะ

   พนักงานราชการ

  Unknown

  • thumbnail

   นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  • thumbnail

   นางเพ็ญศรี เต็มนุช

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวกัญญา ไชยทอง

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวทัศนีย์ เชยชม

   พนักงานราชการ

  Unknown

  • thumbnail

   นางสุนีย์ แก้วอุไร

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  Unknown

  • thumbnail

   นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

   นางพรเพ็ญ สันติกันต์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวมนทิรา วุฒิสาร

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  Unknown

  • thumbnail

   นางธนนันท์ คณะรมย์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

  • thumbnail

   นายณรงค์ศักดิ์ สาลี

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   นายบุญลือ คำถวาย

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   นายอมร สุดแสวง

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวสุภลักษณ์ สีใส

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางอริยา ไตลังคะ

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นางสุริศา สุขสัญญากิจ

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นายกษิต ธีรอัจฉริยะ

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นายภิญโญ เพิ่มพูล

   ครูอัตราจ้าง

  ^